Warriors leden overeenkomst

Wanneer u zich inschrijft als lid van Warriors vzw gaat u akkoord met de tekst en inhoud van deze overeenkomst.

Warriors vzw biedt vrijblijvend artistieke shoots aan, feel good events, psychotherapie en financiële ondersteuning bij esthetische reconstructies gelinkt aan letsels tijdens behandeling na goedkeuring van ons panel.

Wij verwachten van onze leden wederzijds engagement ( indien mogelijk) tijdens events, inzamel acties (voor o.a. de warmste week),...

Art. 1: Definities

1.1 Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

1.2 Werken: foto’s of andere grafische producten die de Medewerker in opdracht van Warriors Project heeft gemaakt of hiervoor als model geposeerd heeft.

Artikel 2: Kader van de overeenkomst

2.1. Huidige overeenkomst wordt tussen Partijen afgesloten in het kader van het project ‘Warriors: cancer awareness art photography’ dat als voornaamste doestelling heeft fondsen in te zamelen voor Warriors in financiele nood bij de nazorg van kanker en waar de mutualiteit niet tegemoed komt.

2.2. De Medewerker erkent dat hij/zij alle informatie hieromtrent heeft kunnen raadplegen op de website www.warriors-project.com en voldoende ingelicht is over de opzet van het project voor het goede doel.

Artikel 3: Intellectuele Eigendomsrechten - vermogensrechten

3.1 De Medewerker behoudt de Intellectuele Eigendomsrechten op de bestelde Werken vanaf hun ontstaan doch zal deze enkel openbaar mogen maken in samenspraak en akkoord met de vertegenwoordigster van Warriors Project, met name Vanessa Bossuyt Vigna, en mits naamvermelding van het project.

3.2 De Medeweker kent Warriors Project het recht toe om op discretionaire wijze te bepalen of, wanneer en op welke wijze de Werken zullen worden tentoon gesteld.

3.3. De Medewerker en de make-up artiest stemmen toe dat de beelden mogen verkocht worden op groot formaat of in boekvorm of andere commerciële publicaties ten voordele van het Warriors project, waarbij de opbrengst integraal naar Warriors Project gaat en hiervan boekhoudkundig bewijs over bijgehouden wordt en ook steeds opvraagbaar is door alle Partijen.

3.4. De Medewerker mag de Werken slechts ter promotie van zichzelf (website, portfolio, print,…) als artiest openbaar maken, na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Vanessa Bossuyt Vigna, vertegenwoordigster van Warriors Project. Desgevallend zal steeds de naam van het project (Warriors Project), de naam van de Medewerker als maker van de Werken en de naam van de make-up artiest (Vanessa Bossuyt Vigna) die de maquillage voor de desbetreffende Werken heeft verzorgd, vermeld dienen te worden.

Voor verzamelwerken waarin foto’s van het model een gedeelte is van een groter geheel hoeft geen contact te worden opgenomen met de Medewerker.

3.4. Publicaties (fototentoonstellingen, internet of anders) voor commerciële doeleinden zal steeds in onderling overleg tussen Partijen besproken en afzonderlijk overeengekomen worden met Vanessa Bossuyt Vigna, vertegenwoordigster van Warriors Project.

3.5. Schending van huidige bepaling door de Medewerker zal aanleiding geven tot een gepaste schadevergoeding aan Warriors Project.

Artikel 4 : Morele rechten

4.1 In de mate de Medewerker enige morele rechten zou kunnen inroepen, garandeert de Medewerker dat hij/zij zijn/haar morele rechten zal uitoefenen conform de beroepsgebruiken.

4.2 De Medewerker erkent dat hij/zij zijn/haar recht van bekendmaking heeft uitgeput door de materiële mededeling van de Werken aan Warriors Project.

4.3 De Medewerker verzaakt, in de mate toegelaten door de wet, aan de uitoefening van zijn/haar moreel recht op eerbied. Hij/zij zal zich bij wijze van voorbeeld niet verzetten tegen wijzigingen aan de Werken die overeenkomstig de eerlijke en op dat ogenblik heersende beroepsgebruiken worden aangebracht door Warriors Project, zoals bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend):

- taalkundige en vormelijke correcties aan de Werken,

- het weglaten van bepaalde stukken uit de Werken,

- het toevoegen van andere elementen aan de Werken.

De Medewerker behoudt evenwel het recht om zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere wijziging

van de Werken die zijn eer of reputatie kunnen schaden. De exploitatie van de Werken zonder dat zijn naam wordt vermeld, schendt op zich zijn eer of reputatie niet.

4.4 Warriors Project verbindt er zich toe het moreel recht op naamsvermelding van de Medewerker overeenkomstig de eerlijke en op dat ogenblik heersende beroepsgebruiken te eerbiedigen.

Artikel 5: Bijstand

De Medewerker verbindt er zich toe om Warriors Project iedere hulp te verschaffen die nodig is om het recht of de desbetreffende juridische titel te bekomen, onder meer door het handtekenen van nuttige documenten en door zijn/haar deelname aan procedures om het vermelde recht of de vermelde titel te verwerven of te beschermen.

Artikel 6: Kosteloze prestatie - geen vergoeding

De fotosessie is onbezoldigd. De medewerker betaalt noch ontvangt een vergoeding of een loon voor de Werken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Alhoewel tijdens de fotoshoot van zowel de Medewerker als de make-up artiest voorzichtigheid en oplettendheid wordt gevraagd, gebeurt de fotoshoot op eigen risico.

Partijen zullen elkaar niet verantwoordelijk stellen voor lichamelijke of materiële schade (apparatuur, kledij) bij gebeurlijke ongevallen in de voorbereiding of tijdens de fotoshoot.

Artikel 8 : Minderjarigheid van de Medewerker

Indien het model op het ogenblik van de opnamen minderjarig is (jonger dan 18 jaar), is tevens de handtekening van beide ouders of de voogd vereist.

Artikel 9 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Bij overtreding of niet nakomen van huidig contract door één der partijen zullen de geldende regels van het op dat moment in België geldend recht toegepast worden.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Gent bevoegd.